دنیا
بتن ریزی با ابر روان کننده بتن

بتن ریزی و انبوه سازی با ابر روان کننده بتن، استفاده از ابر روان کننده بتن به شما کمک خواهد کرد که خواص بتن را افزایش دهید.

با مقدار کمی از ابر روان کننده بتن خواهید توانست حجم زیادی از بتن ریزی را انجام دهید. useful sourse
نویسنده : پروانه تاریخ : دو شنبه 12 مهر 1400